Colofon


proWIN Nederland B.V.
Robert Schumandomein 2
begane grond
NL-6229 ES Maastricht

Tel. +31 (0)43 790 1115
E-mail: info@prowin-international.nl
Internet: prowin.net/country/nl

Bedrijfsleider: Michael Winter, Stephan Kropf

KvK-nummer: 66037859
BTW-identificatienummer: NL856368738B01

Geschillenregelings platform volgens ODR-verordening

Voor de buitengerechtelijke schikking van consumentengeschillen, heeft de Europese Unie een online-platform (“OS-platform”) opgezet waartoe u zich kunt wenden. Het platform vindt u onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ons e-mailadres is: info@prowin-international.nl

1. Online Inhoud

proWIN accepteert geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie. Iedere aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door onjuist gebruik of door gebruik van onjuiste en onvolledige informatie is uitgesloten, tenzij veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van proWIN. Aanbiedingen zijn vrijblijvend. proWIN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links

Voor directe of indirecte verwijzingen naar andere websites (“hyperlinks”) die buiten de invloedssfeer van proWIN vallen, is hij alleen aansprakelijk indien proWIN op de hoogte is van de inhoud en het voor proWIN technisch redelijkerwijs mogelijk is het gebruik van illegale inhoud te verhinderen. proWIN verklaart hierbij dat op het moment van publicatie van de website geen illegale inhoud bekend is op gelinkte pagina’s. De huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of het auteurschap van de gelinkte / gekoppelde pagina’s zijn door proWIN niet te beïnvloeden. proWIN neemt dan ook uitdrukkelijk afstand van alle inhoud van alle gelinkte / gekoppelde pagina’s die eventueel zijn gewijzigd na publicatie van betreffende link. Deze verklaring geldt voor links in alle eigen pagina’s, evenals links in externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums, link directories, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waartoe internetgebruikers toegang kunnen hebben. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen verantwoordelijk en niet proWIN die naar dergelijke externe informatie verwijst.

3. Auteursrecht en merkenrecht

proWIN streeft ernaar auteursrechten van de afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten, teksten etc. te respecteren en eigen afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of om afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken uit licentievrije bronnen. Alle aanbiedingen, eventueel beschermde merken en handelsmerken zijn onderworpen aan bepalingen van het vigerende merkenrecht en/of de eigendomsrechten van de geregistreerde eigenaren. Het copyright op door proWIN zelf gepubliceerde informatie, afbeeldingen etc. ligt exclusief bij proWIN. Elke reproductie of het gebruik van afbeeldingen, audio- en videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van proWIN.

4. Privacy Policy

Voor zover de internet website de mogelijkheid biedt om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) te registreren, vindt registratie van deze gegevens door u als gebruiker vrijwillig plaats. Deze persoonsgegevens zullen door ons alleen worden gebruikt om u de aangeboden dienst te verlenen. Het gebruik van deze website zonder specificatie van enige persoonlijke gegevens of onder specificatie van anonieme gegevens of pseudoniem, is toegestaan. Het gebruik van het colofon of vergelijkbare gegevens van door proWIN gepubliceerde postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen voor het verzenden van ongevraagde informatie is verboden. Tegen verzenders van spam en/of pogingen de internet site onbereikbaar te maken en/of te saboteren zullen juridische maatregelen worden genomen.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer teneinde analyses van het gebruik van de website mogelijk te maken. De informatie die op basis van genoemde cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres), wordt verzonden en opgeslagen op servers van Google in de VS. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over uw website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere met website en internet-gerelateerde diensten. Google mag deze informatie, tenzij verboden door de wet, aan derden verstrekken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door het selecteren van de juiste instellingen van uw browser, maar we wijzen erop dat u in dit geval niet in staat zult zijn om alle mogelijkheden van deze website te benutten. U kunt ook de aan de site-gerelateerde gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google, verhinderen door het volgen van de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl . Via deze link kunt u hiertoe een browser plug-in downloaden en installeren. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van gegevens over u door Google op de beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Voor meer informatie, zie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl of http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en Data Protection). Wij attenderen u erop dat op deze website Google Analytics is uitgbreid met de code "gat._anonymizeIp();" om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te waarborgen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw persoonsgegevens verwijderen. Indien u bijvoorbeeld uw e-mailadres heeft verstrekt zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren.

a. Uw rechten

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling

Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van uw onjuiste of onvolledige gegevens.

Gegevenswissing

U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

Beperking verwerking

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data

Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar

U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.
Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Uitoefenen rechten

Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met ons via het e-mailadres info@prowin-international.nl. proWIN zal op uw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

b. Klachten

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan wijzen wij u op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht.

c. Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar: info@prowin-international.nl

5. Foto´s op de website

De geplaatste foto´s zijn onderworpen aan het auteursrecht van proWIN Winter GmbH