Algemene Voorwaarden van proWIN Nederland B.V. (webshop)


Versie: augustus 2017

Adres: Robert Schumandomein 2, begane grond
6229 ES Maastricht
E-mail: info@prowin-international.nl
BTW-identificatienummer: NL856368738B01
KvK-nummer: 66037859


1. Definities

1.1 Enkele begrippen in deze algemene voorwaarden hebben steeds dezelfde betekenis. Het betreft de hierna vetgedrukte begrippen, steeds gevolgd door de betekenis daarvan.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Consument: onder consument wordt een natuurlijke persoon verstaan, die niet in de uitoefening van beroep of bedrijf handelt.

2. Toepasselijkheid

Op alle bestellingen van u als klant via de proWIN webshop zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden in de meest actuele versie van toepassing, zoals u die op de proWIN webshop ten tijde van uw bestelling terug kunt vinden.

3. Het sluiten van de overeenkomst

3.1 Uw contractspartner voor alle bestellingen is proWIN Nederland B.V. Alle aanbiedingen van proWIN Nederland B.V. zijn vrijblijvend.
3.2 Acceptaties van aanbiedingen door u zijn onherroepelijk. Uw bestelling is een bindend, niet-vrijblijvend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten.
3.3 Uw bestelling wordt pas definitief zodra u het hele bestelproces hebt doorlopen en op de button "bestellen tegen betaling" hebt geklikt. Nadat u uw bestelling hebt verzonden, krijgt u van proWIN Nederland B.V. een bevestiging van uw bestelling per e-mail. Pas bij haar mededeling dat de producten aan u worden verzonden, accepteert proWIN Nederland B.V. uw aanbod definitief en acht zij zich hieraan gebonden.
3.4 Houd er rekening mee, dat verzendadres en factuuradres beide in het binnenland zijn.

4. Prijzen, leverings- en verpakkingskosten

4.1 De prijzen zijn in euro's en inclusief de telkens verschuldigde BTW.
4.2 Voor verpakking en levering binnen Nederland zullen vanaf een bestelwaarde ter hoogte van EUR 75,00 (incl. de wettelijke BTW) geen verdere kosten in rekening worden gebracht. De levering is dan kosteloos. Indien de bestelwaarde minder dan EUR 75,00 (incl. BTW) bedraagt, brengt proWIN Nederland B.V. EUR 5,90 (incl. de wettelijke BTW) in rekening. Voor leveringen buiten Nederland, behoudt proWIN Nederland B.V. zich uitdrukkelijk het recht voor om hogere kosten voor verpakking en levering in rekening te brengen, voor zover proWIN Nederland B.V. zulke bestellingen überhaupt accepteert.

5. Betaling

Het aankoopbedrag is direct opeisbaar vanaf de ontvangst en acceptatie van de bestelling. Betaling kan enkel plaatsvinden via SEPA automatische incasso.

6. Aflevering van de producten

6.1 proWIN Nederland B.V. hanteert op dit moment levertijden van 2 tot 5 werkdagen. Deze termijnen zijn niet als fatale termijnen te beschouwen.
6.2 Mochten de bestelde producten niet leverbaar zijn, dan zal proWIN Nederland B.V. dit aangeven en kan zij uw aanbod in dat geval helaas niet accepteren. Een eventueel reeds betaald aankoopbedrag zal in dat geval onmiddellijk aan u worden terugbetaald. Uitlatingen over een leveringstermijn/leveringsdatum buiten deze bepalingen om zijn niet bindend, tenzij deze schriftelijk en afzonderlijk per e-mail door proWIN Nederland B.V. aan u zijn bevestigd.

7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven eigendom van proWIN Nederland B.V. tot u al hetgeen u op grond van bestellingen aan proWIN Nederland B.V. verschuldigd bent, hebt betaald. Indien de levering in gedeelten plaatsvindt, blijven ook deze producten eigendom van proWIN Nederland B.V. tot het in de vorige zin genoemde moment.

8. Garantie, aansprakelijkheid, reclames en gebreken

8.1 De wettelijke bepalingen inzake garantie (aansprakelijkheid voor gebreken) zijn van toepassing.
8.2 proWIN Nederland B.V. staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten in overeenstemming met hetgeen de koper krachtens de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door proWIN Nederland B.V. geleverde producten als gevolg van fabricage-, materiaal-, en/of verpakkingsfouten, dan zal proWIN Nederland B.V., de betrokken producten geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van proWIN Nederland B.V.
8.3 In het geval van aantoonbaar gebrekkige producten of andere vragen of klachten kunt u zich tot proWIN Nederland B.V. richten. Dit kan via e-mail op het volgende adres: info@prowin-international.nl.

9. Gegevensbescherming

proWIN, haar logistieke dienstverlener en de verwerker van uw betaling, verwerken ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst de volgende persoonsgegevens van u: uw naam en voornaam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Uw gegevens worden uitsluitend opgeslagen wanneer dit voor de overeenkomst is vereist, met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst.

10. Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen u en proWIN Nederland B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11. Informatie over het herroepingsrecht van de consument

Herroeping koopovereenkomst
11.1 U heeft als consument het recht om, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de ontvangst van de producten, en zonder opgave van redenen, aan proWIN Nederland B.V. mee te delen dat u afziet van de aankoop ('de bedenktijd').
11.2 Tijdens de bedenktijd dient u voorzichtig en zorgvuldig met de geleverde producten om te gaan, op dezelfde manier zoals u dat ook in een reguliere winkel zou mogen doen.
11.3 De herroeping kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden. U kunt hiervoor bijvoorbeeld een e-mail (info@prowin-international.nl) sturen met de duidelijke mededelingen dat u van uw aankoop afziet en de koopovereenkomst herroept. U kunt hiervoor ook het modelformulier voor herroeping gebruiken, dat als bijlage 1 aan deze algemene voorwaarden is bijgevoegd, maar u bent hiertoe niet verplicht. Mondeling herroepen kunt u door het volgende nummer te bellen met de duidelijke mededeling dat u van uw aankoop afziet: +31 (0)43 790 1115.
11.4 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn (14 dagen na de dag van ontvangst van de producten) is verstreken.

Retourneren
11.5 U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief (eventuele) verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar proWIN Winter GmbH zijn voor eigen rekening. De producten dienen aan proWIN Winter GmbH in Duitsland (Zeppelinstrasse 8, 66557 Illingen) te worden geretourneerd.
11.6 Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, dient u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan proWIN Winter GmbH in Duitsland (Zeppelinstraße 8, DE-66557 Illingen) te retourneren. proWIN Nederland B.V. zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag alsmede eventuele verzendkosten binnen 14 dagen op uw bankrekening overmaken, mits het product in goede orde van u retour ontvangen is.

Uitzonderingen retourneren
Van het herroepingsrecht zijn onder meer de volgende producten uitgesloten:
a) verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn deze producten niet retourneerbaar.
b) producten die snel kunnen bederven of verouderen of waarvan het houdbaarheidsdatum is overschreden.

12. Slotbepaling

De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.